Khan Altai

Орон нутагт дэд бүтэц хөгжүүлэх

Нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг хангахын тулд орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай. Үүнд зам гүүр, нийтийн тээвэр, инженерийн шугам сүлжээ, нийтийн байгууламжийг шинэчлэх зэрэг ажил багтана. Хан Алтай Ресурс компани нь орон нутгийн дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийснээр, амьдралын чанарыг бүхэлд нь дээшлүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, бүс нутагт бизнес цэцэглэн хөгжих үндэс болж байгаа.